Site news

Vijimi i mesimit ne Universitetin Europian te Tiranes

Vijimi i mesimit ne Universitetin Europian te Tiranes

by UET LMS Admin -
Number of replies: 0

Ne zbatimt te ligjit 80/2015 'Per Arsimin e Larte dhe Kerkimin Shkencor ne lnstitucionet e Arsimit te Larte ne Republiken e Shqiperise', statutit te institucionit, duke marre shkas nga vendimi nr.190, date 19.03.2020 i Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale per "Mbylljen e veprimtarise se institucioneve ansimore publike dhe jo publike dhe cerdheve per kufizimin e perhapjes se infeksionit COVID-2019", Universiteti Europian i Tiranes ne zbatim te ketij urdheri, ka pezulluar mesimin ne auditore deri ne date 3 Prill 2020.

Me poshte bashkengjitur urdheri.